---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Μείωση Αποθεματικού της ΕΑΑΣ λόγω P.S.I.


Πληροφόρηση σχετικά με την μείωση του αποθεματικού της Ε.Α.Α.Σ, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους (P.S.I)

     Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι βάση της από, 20 Μαρ 2012, επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος:
Ø Μέχρι την 09 Μαρ 2012, το σύνολο του αποθεματικού της Ε.Α.Α.Σ είχε ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο και επενδυθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ.11, άρθρου 15 του Ν.2469/1997) συμπεριλαμβανομένων και των προσόδων από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίο και ανερχότανε στο ποσό των 3.851.102,72 ευρώ.
Ø Την 12 Μαρ 2012, η ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχούσε στη μερίδα της Ε.Α.Α.Σ μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, ανερχότανε στο ποσό των 2.202.239,76 ευρώ (μείωση σε ποσοστό 42,8 % περίπου ).
Ø Την 12 Μαρ 2012, η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχούσε στη μερίδα της Ε.Α.Α.Σ, ανερχότανε στο ποσό των 1.177.692,04 ευρώ (μειωμένη αξία σε ποσοστό 26,6 % περίπου ).
     Η Ε.Α.Α.Σ. έχει ήδη προβεί σε σχετική ενέργεια προς την Τράπεζα Ελλάδος και μετά την παραπάνω εξέλιξη θα προβεί, σε συνεργασία με λοιπά θιγόμενα Ν.Π.Δ.Δ, στην ανάληψη κάθε περαιτέρω δυνατής νομικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. -  Ο Πρόεδρος
Παντελής  Χ. Μαυροδόπουλος - Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: