---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Ταυτότητα ΕΑΑΣ

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

1. Δικαιολογητικά για όλες τις περιπτώσεις:
α. Αίτηση (χορηγείται από την EAAΣ Ν. Λάρισας)
β. Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 εκ (μικρές) η μία τουλάχιστον με στολή. [Για τους Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής και ΕΛΑΣ) με ΣΤΟΛΗ τουλάχιστον η μία.]
2. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
α. Για Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ):
Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦΕΚ Αποστρατείας.
β. Για Αξιωματικούς ε.α τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ:
- Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.
γ. Για Αξιωματικούς ε.α. τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ EAAΣ από το MTΣ:
- Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να Δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.
3. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
α. Για Σύζυγο Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ) ή τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. τα οποία Δικαιούνται Συντάξεως:
- Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
- Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
- Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.
β. Για Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξιωματικού δεν είναι εν ζωή
- Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να Δηλώνεται "ότι δεν ζει η Μητέρα" (Σύζυγος του εκλιπόντος Αξκου) και "ότι είναι νόμιμο τέκνο του Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. που τα Στοιχεία του αναγράφονται στις θέσεις (45) έως (52), της αίτησης".
- Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
γ. Για Αξιωματικούς - Ανθστες ε.α. Στρατού ή ΕΑΑΣ που έχουν Αποστρατευτεί με Αίτηση τους και ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ ή ΔΕΝ Λαμβάνουν Σύνταξη και Μέρισμα:
- Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να Δηλώνεται "Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΑΑΣ ως προαιρετικό Μέλος και αρχές κάθε έτους θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί, (40,00 €) στο ταμείο του Παραρτήματος στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος".
4. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε Περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας ΕΑΑΣ λόγω Αλλαγής Στοιχείων ή Απώλειας (Με τον όρο "Αλλαγή Στοιχείων" εννοείται π.χ. αλλαγής Αατ. Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής κλπ): 
- Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. Τμήμα (Υποβάλλεται σε περίπτωση που Δηλωθεί Απώλεια ή Κλοπή).