---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Μοριοδότηση αποστράτων για την επιλογή παραθερισμού στα ΚΑΑΥ σύμφωνα με το ΦΕΚ-Β-1139/3-6-2011 - Άρθρο 6 – «Παραθερισμός σε κέντρα των ΕΔ»


Διάφορα Θέματα
  • Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων στην ΕΑΑΣ Λάρισας μέχρι 27 Μαρτίου 2012.
  • Κατάσταση με όλα τα ονόματα καθώς και τα μόρια του κάθε συναδέλφου θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 29 και 30 Μαρτίου 2012 προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.
  • 2 Απριλίου 2012 θα υποβληθεί στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ η κατάσταση με τους επιλεγέντες συναδέλφους για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. 
Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση
1. Παραθερίζουν κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης οι οικογένειες: (α) Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ. (β) Στελεχών που αποβίωσαν εν υπηρεσία. (γ) Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών (εφόσον έχουν την επιμέλεια). (δ) Των πολύτεκνων οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω - άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη).
2. Μόρια με βάση το βαθμό α) Αντγος μόρια 130, β) Υπτγος μόρια 120, γ) Ταξχος μόρια 110, δ) Σχης μόρια 100, ε) Ανχης μόρια 90, στ) Τχης μόρια 85, ζ) Λγος μόρια 80, η) Υπλγος μόρια 75, θ) Ανθλγος μόρια 70, ι) Ανθστης μόρια 65, ια) Αλχιας μόρια 60, ιβ) Επχιας μόρια 55, ιγ) Λχιας μόρια 50, ιδ) Δνεας μόρια 45.
3. Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
4. Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη).
5. Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του.
6. Για κάθε έτος παραμονής προστίθεται το 1/5 των μορίων του βαθμού του.
7. Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας 5ετίας αφαιρούνται μόρια ίσα με τα αντιστοιχούντα στο βαθμό.
8. Για τις ακραίες περιόδους 1η, 2η και 7η, 8η θα αφαιρείται το 50% των μορίων που αντιστοιχούν στο βαθμό.
9. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.

Για να προσμετρηθούν τα μόρια θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για ύπαρξη ανήλικων παιδιών, προστατευόμενων μελών και μόνιμης κατοικίας στο Νομό Λάρισας.
Παραθεριστικές σειρές στα ΚΑΑΥ του Πλαταμώνα
1η Σειρά (15 ημέρες) - Από Δευτέρα 7 Μαΐου έως Δευτέρα 21 Μαΐου – 5 διαμερίσματα.
2η Σειρά (14 ημέρες) - Από Τετάρτη 23 Μαΐου έως Τρίτη 05 Ιουνίου – 5 διαμερίσματα.
3η Σειρά (12 ημέρες) - Από Πέμπτη 7 Ιουνίου έως Δευτέρα 18 Ιουνίου – 3 διαμερίσματα.
4η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 20 Ιουνίου έως Δευτέρα 02 Ιουλίου – 2 διαμερίσματα.
5η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 04 Ιουλίου έως Δευτέρα 16 Ιουλίου - 5 διαμερίσματα.
6η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 18 Ιουλίου έως Δευτέρα 30 Ιουλίου - 5 διαμερίσματα.
7η Σειρά (12 ημέρες) - Από Τετάρτη 01 Αυγούστου έως Κυριακή 12 Αυγούστου - 5 διαμερίσματα.
8η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τρίτη 14 Αυγούστου έως Κυριακή 26 Αυγούστου - 5 διαμερίσματα.
9η Σειρά (14 ημέρες) - Από Τετάρτη 28 Αυγούστου έως Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου - 5 διαμερίσματα.
10η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου - 5 διαμερίσματα.
11η Σειρά (15 ημέρες) - Από Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 10 Οκτωβρίου - 5 διαμερίσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: