---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Χορηγίες ΤΠΕ, ΓΤΕ & Βοηθήματα Γρυπάρη Έτους 2012


ΘΕΜΑ: “Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς», της «Γενικής Τράπεζας» και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Γρυπάρη» προς τους Μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ και των Τέκνων αυτών”
ΓΕΝΙΚΑ - Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωρφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 15 Ιουνίου 2012, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:
1. Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς»
α. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2011 (Σχολικό έτος 2010 - 2011). Σύνολο 5.500,00 €.
β. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2011 (Σχολικό έτος 2010 - 2011). Σύνολο 5.500,00 €.
γ. Βράβευση (με 2.300,00 €, έκαστος) έξι σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή Αστυφυλάκων) το έτος 2011 και βράβευση (με 1.000,00 €, έκαστος) για τους έξι δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800 €.
δ. Ενίσχυση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα πέντε μερισματούχων οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250 €.
ε. Ενίσχυση (με 1.000,00 €, έκαστη) δέκα οικογενειών μετοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00 €.
στ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου (βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.
ζ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπιστημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου), με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.
2. Χορηγίες της «Γενικής Τράπεζας»
α. Βράβευση (με 1000,00 €, έκαστος) έξι αποφοίτων μαθητών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΕΛΑΣ, ΣΜΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ) που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, με έτος αποφοίτησης 2011. Σύνολο 6.000,00 €.
β. Βράβευση (με 500,00 €, έκαστος) έξι εισαχθέντων σε ΑΕΙ με την υψηλότερη βαθμολογία, το έτος 2011. Σύνολο 3.000,00 €.
γ. Ενίσχυση (με 500,00 €, έκαστος), επτά μερισματούχων οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 3.500,00 €.
3. Κληροδότημα Γρυπάρη (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) α. Διάθεση χρηματικού ποσού (αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος), σε δέκα τέκνα Αξκών Στρατού ε.ε. και ε.α., μετά από κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΕΟΑ), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους των, εντός του 2011. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αιτήσεων). β. Βράβευση (αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος) 10 μαθητών Γ΄ τάξης δημόσιου Λυκείου εσωτερικού, τέκνων Αξκών Στρατού ε.ε. και ε.α., που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2011 (Σχολικό έτος 2010 - 2011) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ
1. Υπηρεσία υποβολής: MΤΣ (Δνση Περιουσίας).
2. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: Μέχρι 15 Ιουνίου 2012 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας) των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των αποφοίτων Στρατιωτικών – Αστυνομικών Σχολών: Δεν απαιτείται αίτηση. Θα ζητηθεί με μέριμνα του ΜΤΣ από τις αντίστοιχες Σχολές επίσημη Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης των.
4. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυνομικές Σχολές: Δεν απαιτείται αίτηση. Θα ζητηθεί με μέριμνα του ΜΤΣ από τις αντίστοιχες Σχολές επίσημη Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση με τα μόρια εισαγωγής των.
5. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου – Γ΄Λυκείου:
α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας.
β. Αντίγραφο του απολυτηρίου θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.
6. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των πρωτευσάντων μαθητών στα ΑΕΙ:
α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας.
β. Βεβαίωση της Σχολής ή της επίσημης κατάστασης εισαγωγής των του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Πρωτότυπη ή θεωρημένο Αντίγραφο), όπου θα αναγράφεται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και το Σύνολο των Μορίων Εισαγωγής).
7. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:
α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας, αριθμός φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.
β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).
γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειας τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.
δ. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος του έτους 2010, θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.
8. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες: α. Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας, αριθμό μητρώου του σώματος ή αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ., αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.
β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών). γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειας και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα γραφόμενα στην αίτηση.
δ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος του έτους 2010, θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.
9. Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β. Βιογραφικό του ενδιαφερομένου.
γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ) θεωρημένα από επίσημη Δημόσια Αρχή.
ΔΙΑΦΟΡΑ - Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
  • Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση σε επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την πρόσληψη στις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα χρόνια.
  • Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους.
  • Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts-mod.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.
  • Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:
Κληροδότημα Γρυπάρη και Δαμιανοπούλου Τηλ.: 2103313020-29, εσωτ. 226 ή 228.
Χορηγίες Γενικής Τράπεζας Τηλ.: 2103313020-29, εσωτ. 240.
Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς Τηλ.: 2103313020-29, εσωτ. 236 ή 237.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: