---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Θέσεις Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς για το Ν.Ι.Μ.Τ.ΣΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - Ν. Π. Δ. Δ.
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ :  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο :  210 362 14 10
www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αθήνα,  09 Μαρ 2012

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΝΙΜΙΤΣ           
       Σκοπός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), είναι η παροχή νοσηλευτικής περιθάλψεως, εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων, με ανάλογη αμοιβή, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής, τα Mέλη των οικογενειών αυτών και τις ορφανικές οικογένειες αυτών. Στο Νοσοκομείο μπορούν επίσης να νοσηλευθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση το πολιτικό προσωπικό του Μ.Τ.Σ. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, καθώς και οι οικογένειές τους.
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Με το άρθρο 6 του Ν.Δ 597/1941 καθορίσθηκε ότι «Δια την αρχικήν εγκατάστασην του Ιδρύματος (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) παραχωρείται παρά του Δημοσίου εις το ΜΤΣ, το εις την περιοχήν συνοικίας αναπήρων Αξιωματικών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας) κτίριον, το ανεγερθέν μερίμνη του Αμερικανικού Ιδρύματος «Περίθαλψης Εγγύς Ανατολής».
2. Με το άρθρο 1 του Ν. 1678/1944 καθορίσθηκε ότι «Η αληθής έννοια του άρθρου 6 του Ν.Δ υπ.αριθ.597/1941 «περί συστάσεως Ν.Ι.Μ.Τ.Σ» είναι «το Ίδρυμα τούτο κηρύσσεται έκτοτε έργον δημοσίας ωφελείας και προς επίτευξην του σκοπού τούτου απαλλοτριούται υπέρ του Μ.Τ Στρατού το εφ΄ού τούτο γήπεδον μετά περιοχής ούτως ώστε το όλον γήπεδον εφ ού κείται το λειτουργόν σήμερον Νοσηλευτικό Ίδρυμα οροθετείται περιλαμβάνον τρία οικοδομικά τετράγωνα αναφερόμενα εις το σχεδιάγραμμα το συνημμένον εις την από 12 Μαρτίου 1939 σύμβασιν διακανονισμού της διαθέσεως του χώρου των εν Αθήναις Στρατώνων Πεζικού ως λεπτομερώς αναφέρεται εις το παρά πόδας απόσπασμα του σχεδιαγράμματος τούτου υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ».
3. Με το άρθρο 17 του Α.Ν 1137/1946 καταργούνται κατοχικοί νόμοι σχετικοί με το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, πλην του άρθρου 6 του Ν.Δ 597/1941 το οποίο παραμένει σε ισχύ όπως αυτό ερμηνεύθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1678/1944.
4. Η παρούσα κατάσταση παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς, δίχως να διεκδικείται η αριθμητική ακρίβεια, ανέρχεται σε ποσοστό 10 – 20 % σε Μέλη της Ε.Α.Α.Σ και 80 – 90 % σε ασφαλισμένους λοιπών Ταμείων περίπου.

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ Ε.Α.Α.Σ
1. Αξιοποίηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, υπέρ του Μ.Τ.Σ, αυξάνοντας διαχρονικά τα έσοδά του καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Εκτιμάται ότι θα προκύψει ένα σημαντικό έσοδο – περίπου ισόποσο της αντίστοιχης εκμετάλλευσης του Μεγάρου του Μ.Τ.Σ και θα συντελέσει στη βιωσιμότητα παροχής του Μερίσματος.
2. Περίθαλψη των Μελών της Ε.Α.Α.Σ στο 401 Γ.Σ.Ν, όπως ήδη γίνεται και στους λοιπούς Κλάδους Ναυτικού και Αεροπορίας με τα Ν.Ν.Α και 251 Γ.Ν.Α αντίστοιχα.
3. Αποδέσμευση του στρατιωτικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και διάθεσή του στο Γ.Ε.Σ και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
4. Αποδέσμευση του πολιτικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και διάθεσή του στο Ε.Σ.Υ.
5. Περίθαλψη των Μελών της Ε.Α.Α.Σ στα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 ΓΣΝ, κλπ), δηλαδή σε αμιγώς στρατιωτικό περιβάλλον. 

Δ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ
1. Εξασφάλιση σημαντικού πόρου – εσόδου στο ΜΤΣ, προκειμένου να συμβάλλει στην διαχρονική βιωσιμότητα του παρεχόμενου μερίσματος.
2. Εξοικονόμηση προσωπικού για τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής και όχι μόνο.
3. Εξοικονόμηση προσωπικού για τα νοσοκομεία Ε.Σ.Υ του Νομού Αττικής.
4. Αναβάθμιση παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ, εκτιμά ότι η παραπάνω πρόταση αξιοποιήσεως του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπέρ του Μ.Τ.Σ του οποίου περιουσιακό στοιχείο αποτελεί, δύναται να συμβάλλει σημαντικά αφενός στη διατήρηση και βιωσιμότητα παροχής του μερίσματος και αφετέρου να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες από τα στρατιωτικά νοσοκομεία στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ - Ο  Πρόεδρος - Παντελής  Χ. Μαυροδόπουλος -  Αντγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: