---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Εξώδικο της ΑΚιΣ προς το ΜΤΣ για την παρακράτηση του ΕΚΟΕΜΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗΣ  ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μελισσών αρ. 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
ΠΡΟΣ
1.  Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 13,  και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό.
Όπως γνωρίζετε τα μέλη μας είναι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ως απόστρατοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί    του Στρατού Ξηράς. Γι αυτό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία  παρακολουθούμε  συνεχώς τα γεγονότα και τις εξελίξεις τόσο στο  Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), όσο και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού  (ΕΚΟΕΜΣ).
Στο από  19-9-2011 Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση Μελών Ε.Α.Α.Σ - Προτάσεις σχετικά με τον ΕΚΟΕΜΣ που δημοσιεύθηκε στη μηνιαία έκδοση της ΕΑΑΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» (έκδοση Οκτωβρίου 2011) αναγράφεται επί λέξει «Η παρακράτηση (πιθανώς παράνομη) από το Μ.Τ.Σ. στον Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ της οφειλής των 41.090.147 ευρώ, η είσπραξη των οποίων θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας του και εκτέλεσης της αποστολής του».
Επίσης στο με αριθμ. Φ900/8/4862/Σ.352/Αθήνα 17Φεβ 2011 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. που αποτελεί απάντηση σε δική μας γενόμενη έγγραφη ερώτηση στην παράγραφο 5 αναφέρονται αυτολεξεί τα εξής: «Το χρέος του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ ανέρχεται σήμερα σε 36.023.282 ευρώ και δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής στενότητας του ΜΤΣ.  Δεν  υπάρχει  σχετική  απόφαση  γι'  αυτό,  αλλά προέκυψε από την αντικειμενική αδυναμία   καταβολής  αυτού,   λόγω   της   σοβαρής έλλειψης ρευστότητας και βεβαίως το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως αναφέρετε.»
Επισημαίνουμε λοιπόν τα κάτωθι:
1) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Ταμείου "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ασκεί την Διοίκηση αυτού διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, την περιουσία του εν γένει, αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την παραγωγική διάθεση αυτής… Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία (σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου εφόσον δεν πρόκειται περί μυστικής ψηφοφορίας) …διατυπώνονται στα πρακτικά και είναι εκτελεστέες από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού." Επομένως για κάθε επιμέρους ζήτημα  κάθε ενέργεια  και πράξη του ΜΤΣ  που αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων του κλπ  πρέπει  να περιβάλλεται τον  έγγραφο τύπο  της (κάθε φορά  σχετικής) απόφασης και να διατυπώνεται ρητά στα πρακτικά που τηρούνται υποχρεωτικά.  
2) Με  την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/139/581534/Σ.5294 (ΦΕΚ Β’ 1691/18.11.2003) Υπουργική απόφαση ορίζεται ότι "τα ετήσια καθαρά έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ διανέμονται κατά το επόμενο έτος στους μερισματούχους του ΜΤΣ τους προερχόμενους αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς".
3) Σύμφωνα με το Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο1 και  2  υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των αποφάσεων και  πράξεων που εκδίδουν, μεταξύ των άλλων αναφερομένων υποχρέων, και τα όργανα διοίκησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Με την παρούσα σας ΚΑΛOYME εντός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας κατ’ αρμοδιότητά σας όπως:
1. Μας γνωρίσετε εάν  στην ενέργεια αυτή της παρακράτησης του άνω ποσού από τον ΕΚΟΕΜΣ δηλαδή,  προβήκατε κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επιτάσσει -προβλέπει η άνω αναφερόμενη νομοθεσία ώστε η  πράξη που αφορά τόσο σοβαρά  οικονομικά ζητήματα να είναι  έγκυρη και απολύτως νόμιμη και να μην πάσχει  ακυρότητα. (Σε αντίθετη περίπτωση να μας γνωρίσετε το νομικό πλαίσιο επί του οποίου στηρίχθηκε η ενέργειά σας).
2. Να μας χορηγήσετε τη σχετική απόφαση (αριθμό και ημερομηνία αυτής), ώστε να πληροφορηθούμε επακριβώς το περιεχόμενο αυτής και εάν ελήφθη με ομοφωνία ή κατά πλειοψηφία, καθώς και τα ταυτάριθμα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που τηρήθηκαν και στα οποία πρέπει να αποτυπώνεται αναλυτικά όλο το σκεπτικό της άνω απόφασης με βάση την οποία αποφασίστηκε η άντληση του ανωτέρω ποσού από το ΕΚΟΕΜΣ και η απόδοσή του στο ΜΤΣ.
3. Μας χορηγήσετε και τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από  τα οποία  ρητά προκύπτει ότι εφαρμόστηκε πλήρως η υπ’ αριθμ. Φ.951.1./139/581534/ Σ.5294 υπουργική απόφαση που δεσμευτικά αναγράφει ότι το ποσό που αντιστοιχεί στα ετήσια καθαρά έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να αποδίδεται στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τους προερχόμενους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Στρατό  Ξηράς ώστε  από την ενδελεχή ανάγνωση τους να προκύπτει άμεσα ότι  κατά πιστή εφαρμογή της διανεμήθηκαν μόνο σε αυτούς καθώς και το ακριβές ποσό που  αποδόθηκε. Αν όμως κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης διανεμήθηκαν και σε άλλους μερισματούχους –πλην των κατ’ αποκλειστικότητα δικαιουμένων του Στρατού Ξηράς- τότε δεν είναι σύννομη ενέργεια αλλά κατάφωρη παραβίαση των νόμων και επομένως είναι ακυρωτέα ενώ επισύρει και άλλες έννομες συνέπειες. 
4. Μας γνωρίσετε για ποιο λόγο η ανωτέρω απόφαση - την οποία ζητούμε ως άνω - δεν δημοσιεύτηκε στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έστω κι αν αυτή αποτελεί απλή ανανέωση της αρχικά ληφθείσης κατά το έτος 2006.
5. Μας γνωρίσετε αν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί τροφοδότησης των δύο Ταμείων και τελικά αν το ΕΚΟΕΜΣ είναι ή όχι παράρτημα του ΜΤΣ.
Αθήνα 2-3-2012, ΓΙΑ ΤΗΝ Α.ΚΙ.Σ., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         
Χρηστίδης Χρήστος, Αντχης ε.α.

1 σχόλιο:

Κωνσταντίνος είπε...

Συγχαρητήρια στην ΑΚΙΣ για την ενέργειά της. Μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση φέρει και το ΕΚΟΕΜΣ, που δεν προέβει στις νόμιμες ενέργειες κατά του ΜΤΣ, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα των δικαιούχων του.