---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΟΠΑΔ - ΕΟΠΥΥ ή ΚΕΠ: Απογραφή Συνταξιούχων και Θεώρηση Μελών!!!!

ΕΠΕΙΓΟΝ !!!! 
Επειδή στο τελευταίο τριμηνιαίο (Γ' Τρίμηνο) αναγράφεται ότι πρέπει να κάνουμε Απογραφή - Θεώρηση και επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν πρέπει τελικά να πάμε στα ΚΕΠ  ή στον ΟΠΑΔ  για Απογραφή - Θεώρηση, πήγα και ρώτησα στον ΟΠΑΔ τι πρέπει να κάνουμε και μου ανέφεραν τα παρακάτω
α) Όσοι έχουν πάει στον ΟΠΑΔ ή στο ΚΕΠ  μετά  την  01 Ιουνίου 2013 για Απογραφή - Θεώρηση δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο.
β) Όσοι έχουν πάει ΠΡΙΝ την  01 Ιουνίου 2013  θα πρέπει να μεταβούν στον ΟΠΑΔ - ΕΟΠΥΥ ή σε ΚΕΠ για Έλεγχο - Απογραφή - Θεώρηση των ιδίων και των μελών, ώστε να είναι σίγουροι ότι έχουν περαστεί όλα τα στοιχεία τους σωστά στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είχαν σαφείς οδηγίες μέχρι την 1η Ιουνίου και σε κάποιους τα κάνανε όλα, σε κάποιους μόνο θεώρηση, σε κάποιους μόνο απογραφή, σε κάποιους δεν Θεωρούσαν - Απέγραφαν τα Έμμεσα Μέλη .....κ.λ.π. 
Η καταληκτική Ημερομηνία για την Απογραφή - Θεώρηση είναι η 31 Οκτωβρίου!!! 
Αν έχετε δώσει τα δικαιολογητικά και θέλετε απλώς να κάνετε Έλεγχο, εάν όλα έχουν καλώς, θα πρέπει να έχετε μαζί σας: τον ΑΜΚΑ, τον Αρ. Βιβλιαρίου το δικό σας και των μελών που θέλετε να ελέγξετε.

Δικαιολογητικά ΣYNTAΞΙΟΥΧΟΥ
1. ΑΜΚΑ - Βιβλιάρια
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
3. Ένα Τρίμηνο Αποδοχών έτους 2013
4. Φωτοτυπια 1ης Σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (Αρ. ΙΒΑΝ)

Δικαιολογητικά Συνταξιούχου και μελών του

1. ΑΜΚΑ Μελών.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Μέλους (Συζύγου, Παιδιών, Γονέων Κτλ).
3. Φωτοτυπία  Ε1 ή του εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας.
4. Φωτοτυπία 1ης Σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ).
5. Βεβαίωση σπουδών ( φοιτητές).
6.   -//-    Αναπηρίας (Για ανω 67% αναπηρία απο τα ΚΕΠΑ).
7. Φωτοτυπία ενός Τριμήνου Αποδοχών έτους 2013.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Συζύγου, Παιδιών, Φοιτητών, ΑΜΕΑ, χήρες)  Παρέχεται απο τα  ΚΕΠ ή τον ΟΠΑΔ και συμπληρώνεται εκεί επιτόπου!!!!! 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


ΣΥΖΥΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):
Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένου Δημοσίου: 0000…………………………………………………….
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρων θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Ημερομηνία:        20
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
 ΑΝΕΡΓΑ ΤΕΚΝΑ 18-24 ΕΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):
Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένου Δημοσίου: 0000…………………………………………………….
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ο/Η υιός/κόρη μου …………………………………………………... με ημ. γέν. …………………
του ……………………………………………………….. και της …………………………………….
με Α.Φ.Μ. (μέλους) ………………………………. AMKA (μέλους) ………………………………. και Α.Δ.Τ. (μέλους)…………………………………….  δεν εργάζεται, είναι άγαμος/η και δεν έχει προσωπικό δικαίωμα περίθαλψης από κανένα άλλο  ταμείο ή οργανισμό. Έχει ανενεργό/ δεν έχει ασφαλιστικό μητρώο σε κανένα/ άλλο ταμείο.
            Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σε περίπτωση αλλαγής τους θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Ημερομηνία:        20
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: