---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή 7 Αυγούστου 2011

Δελτίο Τύπου ΕΑΑΣ επί δημοσιεύματος εφημερίδας ΝΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ :  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο :  210 362 14 10
www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,  06 Αυγ 2011

Απάντηση σε δημοσίευμα Εφημερίδος ΝΕΩΝ (του Λ. Δημάκα) την 02 Αυγ 2011
Με τίτλο
" Τι έδειξε ο οικονομικός έλεγχος που έγινε στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού "

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
     1. Το δημοσίευμα της 2ας Αυγ 2011 των ΝΕΩΝ, εγείρει ερωτηματικά για το χρόνο και την σκοπιμότητα δημοσίευσης του, καθόσον η έκθεση ελέγχου με τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις δεν έχουν περιέλθει στην Ένωση Αποστράτων Στρατού Ξηράς (Ε.Α.Α.Σ), προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των αναφερομένων στοιχείων, τα οποία περιγραφόμενα με απαξιωτικό χαρακτήρα οδηγούν τον αναγνώστη σε αρνητική εικόνα για τη διεξαγωγή της οικονομικής της υπηρεσίας. Η χαρακτηριστικότερη ανακρίβεια είναι ότι εντολοδόχος της επιθεώρησης ήταν ο τ. Υ.ΕΘ.Α κ. Ε. Βενιζέλος και νυν αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, και όχι ο κ. Παν. Μπεγλίτης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
     2. Η οικονομική και λογιστική υπηρεσία της Ε.Α.Α.Σ διεξάγεται αφενός μεν  σύμφωνα με την ισχύουσα για τα Ν.Π.Δ.Δ δημοσιολογιστική νομοθεσία (ΝΔ 496/74, ΠΔ 205/98), αφετέρου δε σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής (Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού / Διεύθυνση Οικονομικού ( Γ.Ε.Σ/ΔΟΙ ).
     3. Η οικονομική υπηρεσία της Ε.Α.Α.Σ, έχει δεχθεί (έως το έτος 2010), όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, αφενός μεν από τα αρμόδια της εποπτεύουσας αρχής όργανα (ΥΠ.ΕΘ.Α), αφετέρου δε από τα θεσμοθετημένα κρατικά όργανα όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ειδικά τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες της (έξοδα).
     4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ΕΑΑΣ ( ανέλαβε 1η Μαΐου 2011) και παρά το γεγονός ότι το δημοσίευμα αφορά αποφάσεις και λειτουργία των προηγουμένων Διοικητικών Συμβουλίων από το 1997, έχει θέσει ως στόχο τη συμμόρφωση και διεξαγωγή της οικονομικολογιστικής υπηρεσίας της σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Για την επίτευξη του υπόψη στόχου και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, έχει προχωρήσει στη συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο, προσδοκώντας την πρότυπη για Ν.Π.Δ.Δ λειτουργία της, καθώς και τη δυνατότητα ανταπόκρισής της σε οποιοδήποτε έλεγχο και επιθεώρηση από κάθε νόμιμο και εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο. 
     5. Εάν κύριος σκοπός του δημοσιεύματος ήταν η απαξίωση των Ενώσεων Αποστράτων στη συνείδηση του Αναγνώστη και η εν συνεπεία αυτού ευκολότερη αποδοχή της πρόθεσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για μετατροπή τους από Ν.Π.Δ.Δ σε Ν.Π.Ι.Δ, δείχνει να υποβοηθά την υπόψη πρόθεση, καθόσον μέσω πιθανών ανακριβών στοιχείων προσπαθεί να απαξιώσει και υποβαθμίσει τον ουσιαστικό κοινωνικό και « συνδικαλιστικό » σκοπό υπάρξεως των Ενώσεων Αποστράτων.
     6. Η Ε.Α.Α.Σ, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω δημοσιεύματος της εφημερίδας των ΝΕΩΝ, με την παραλαβή μέσω της προβλεπόμενης και θεσμικής διαδικασίας της εκθέσεως επιθεωρήσεως, θα προβεί στην εξέταση ακρίβειας κάθε παρατηρήσεως - διαπιστώσεων και στην εν συνεχεία αποκατάστασή των.

ΕΙΔΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΤΑ (7)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
     1. Η συμβολική διάθεση χρημάτων και όχι η πλήρη κάλυψη των εξόδων παραθερισμού των Μελών της Ενώσεως σε ξενοδοχεία, συμπεριλαμβάνεται στον ιδρυτικό νόμο των Ενώσεων Αποστράτων, σύμφωνα με την κοινωνική των αποστολή. Οι σχετικές δαπάνες υπόκεινται σε κάθε προβλεπόμενο, προληπτικό της Ε.Α.Α.Σ και τελικό κατασταλτικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έλεγχο. Το νέο Δ.Σ επανεξετάζει την διαδικασία παραθερισμού των Μελών του, προκειμένου πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης να καταστεί απόλυτα διαφανής και σύμφωνα με την ισχύουσα δημοσιολογιστική νομοθεσία (ΚΒΣ, Π.Δ 205/98, κλπ).
     2. Η Ε.Α.Α.Σ διεξάγει την οικονομική της υπηρεσία βάση της ισχύουσας δημοσιολογιστικής νομοθεσίας αλλά και των οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω Γενικού Επιτελείου Στρατού / Δνση Οικονομικού, ως εποπτευούσης Αρχής.
     3. Το παρόν Δ.Σ της Ενώσεως κατά τη διαδικασία παραλαβής των καθηκόντων του, επεσήμανε στο αντίστοιχο απερχόμενο Δ.Σ την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δηλώσεως ως Ν.Π.Δ.Δ, για το οικονομικό έτος 2011 (οικονομική χρήση 2010). Ταυτόχρονα ενημερώθηκε ότι για πρώτη φορά η εποπτεύουσα αρχή επεσήμανε με έγγραφό της την υπόψη υποχρέωση.
     4 & 5. Οι οικονομικές καταστάσεις, τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεως, συντάσσονται στον προβλεπόμενο χρόνο και διαδικασία από την κείμενη δημοσιολογιστική, για Ν.Π.Δ.Δ, νομοθεσία (Ν.Δ 496/74, ΚΦΕ, ΚΒΣ, Π.Δ 205/98, κλπ). Το νέο Δ.Σ της Ενώσεως για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω και με δεδομένη την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, προέβη στην συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο, ώστε να διεξάγει την οικονομικολογιστική του υπηρεσία, βάση της εκάστοτε προβλεπόμενης και κείμενης νομοθεσίας.
    6.  Η αγορά μετοχών της Γενικής Τραπέζης ήταν αποφάσεις των Δ.Σ των χρόνων αγοράς των ( βασική καλυπτομένη χρονική περίοδος από το 1998 έως το 2005 ) και σε κάθε περίπτωση έτυχε της εγκρίσεως της εποπτεύουσας αρχής (Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω Διευθύνσεως Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού).
    7. Η μίσθωση κυλικείων στα Παραρτήματα, διενεργείται βάση της ισχύουσας δημοσιονομικής, περί διαγωνισμών και συμβάσεων νομοθεσίας, αλλά και των κανόνων της αγοράς με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των Μελών της Ενώσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
                         Ο Πρόεδρος

          Παντελής  Χ. Μαυροδόπουλος
                  Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: