---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

27 Ιουλίου 2012 - Επίσημη Προσφορά Δικηγορικού Γραφείου κ. Κοντού Β.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  
Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433
Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151Κιν. 6945392850
e-mail: kontosbil@yahoo.grkontosblaw@gmail.com                      

Προς τους κκ. στρατιωτικούς ε.α. Ενημερωτικό διεκδικήσεων μετά την υποβολή αίτησης στο ΓΛΚ για την παύση και επιστροφή των παρακρατήσεων (ΕΑΣ κλπ) και άρση των μειώσεων (40%, Επίδομα εορτών κλπ) που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις:
1. Όπως αναφέρω και στην από 12.7.2012 επιστολή μου, μετά την κατάθεση της αίτησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για την παύση και επιστροφή των ως άνω παρακρατήσεων και την άρση των ως άνω μειώσεων, θα ασκηθεί Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (η οποία κατατίθεται στο ΓΛΚ), μέχρι τις 16.9.2012.    
2. Τα έξοδα για την άσκηση της Ένστασης ανέρχονται σε 55 ευρώ, ήτοι 35 ευρώ έξοδα του γραφείου (+ ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης και θα εκδοθεί Α.Π.Υ.) και 20 ευρώ για την κατάθεση παραβόλου υπέρ Δημοσίου, το οποίο επιβλήθηκε με το άρθρο 83 παρ. 1  του ν. 4055/2012. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την 16.9.2012.
3. Εφόσον υπάρξει αρνητική πράξη από το Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί να γίνει μετά από δύο έτη περίπου και το κόστος που θα υπάρχει τότε, με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται σε: 100 ευρώ, δηλαδή για σύνταξη έφεσης: 35 ευρώ (+ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης), παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ και επίδοση έφεσης: 30 ευρώ.
4. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την κατάθεση της έφεσης, δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης μετά από τρία (3) έως πέντε (5) έτη περίπου. Η νόμιμη αμοιβή για την εν λόγω παράσταση (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) θα ανέρχεται τότε σε 198 ευρώ + ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 243,54 ευρώ. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την τελεσιδικία, πιθανόν η υπόθεση να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε θα παρασταθώ χωρίς κόστος για τους ενδιαφερόμενους σε ορισμένες υποθέσεις.
5. Όσοι κκ.  ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των ανωτέρω με το γραφείο μας, παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά, αποστέλλοντας μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία Συνταξιούχου».
β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου που κατατέθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την επιστροφή των ως άνω παρακρατήσεων και την άρση των ως άνω μειώσεων, μετά του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας κατάθεσης της.
γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης του ενδιαφερομένου.
δ. Φωτοτυπικά αντίγραφα ενός προσφάτου ενημερωτικού σημειώματος συντάξεως και ενός άλλου, στο οποίο αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει τα επιδόματα εορτών ή αδείας.
ε. Εξουσιοδοτήσεις (όπως το συνημμένο έντυπο) σε δύο αντίτυπα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε καθεμία από ΚΕΠ ή Α.Τ, ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
6. Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
                                                                         Αθήνα, 20.7.2012, Με τιμή, Κοντός Βασίλειος
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει δυνατότητα να ''ανέβουν'' τα έντυπα (Στοιχεία Συνταξιούχου κλπ.) σε μορφή .pdf;
Ευχαριστώ.
Παν. Γκοτζαμάνης