---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

4 Μαρ 2013 - Ενημερωτικό για Δικαστικές Διεκδικήσεις πρόσφατων περικοπών (Έφεση – Ένσταση – Αίτηση)


Δεδομένα: [1] Έχουμε παραλάβει (α) Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης με ημερομηνία 22 Ιαν 2013 (β) Απόφαση παρακράτησης αναδρομικών από 1 Αυγ έως 31 Δεκ 2012 λόγω της αναπροσαρμογής και (γ) Απόφαση παρακράτησης μηνός Ιαν 2013 λόγω περικοπής ποσοστού πάνω από τα 1.000 ευρώ με ημερομηνία 4 Φεβ 2013. [2] Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο μείωση των αποδοχών οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο μία μείωση είναι συμβατή με το πνεύμα της παραπάνω γνωμοδότησης άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. 
Γενικά: Ο καθένας μας δύναται να προσφύγει για συνταξιοδοτικό του θέμα στο ΓΛΚ με 3 τρόπους. 1ον με αίτηση στο ΓΛΚ όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση, οπότε και τη «δημιουργεί» με την μη απάντηση από το ΓΛΚ μετά παρέλευση τριμήνου. 2ον με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ όταν υπάρχει σχετική απόφαση. 3ον με έφεση στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν υπάρχει συνταξιοδοτική πράξη. 

Μια πολύ ωραία εικόνα που δείχνει όλες τις πιθανές εξελίξεις των δύο τλευταίων φάσεων (ένσταση - έφεση) βλέπουμε στον πίνακα της ΑΚιΣ που ακολουθεί.
Αναρτούμε παρακάτω την άποψη ενός δικηγόρου συναδέλφου επί του θέματος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι λόγοι της έφεσης που θα προβάλουμε για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής δεν θα αφορούν την αποσύνδεση της σύνταξης από το μισθό ενεργείας του αντίστοιχου βαθμού. 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών
Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.: 210-5241507, Fax: 210-5228151,
Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, kontosblaw@gmail.com

Αξιότιμοι κύριοι, με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο γραφείο μας από ε.α. συναδέλφους σχετικά με το θέμα: α) της άσκησης ΕΦΕΣΕΩΣ ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των Πράξεων Αναπροσαρμογής της σύνταξης, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012 και β) της άσκησης ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των αποφάσεων παρακράτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από  τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2013, λόγω των μειώσεων των συντάξεων για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με τη σύνταξη που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος (παράγραφος  Β΄ της υποπαραγράφου Β3 περ. α του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

1. Με τις εκδοθείσες από το ΓΛΚ πράξεις αναπροσαρμογής μειώνεται κατά τρόπο μόνιμο η μηναία σύνταξη, λόγω των μειώσεων στους εν ενεργεία συναδέλφους, που επιβλήθηκαν με το ν. 4093/2012. Για την ακύρωση - εξαφάνιση της ως άνω πράξης με αναδρομική ισχύ από την 1.8.2012, απαιτείται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν ασκηθεί έφεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε η Πράξη Αναπροσαρμογής δεν μπορεί να προσβληθεί παραδεκτά ενώπιον των δικαστηρίων (Ελεγκτικό Συνέδριο). Επομένως, θα πρέπει να ασκηθεί έφεση, γιατί σε περίπτωση θετικής έκβασης της υποθέσεως, όσοι δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, δεν θα μπορούν να ζητήσουν την αναδρομική εξαφάνιση των πράξεων αναπροσαρμογής. Τονίζεται ότι οι λόγοι της έφεσης που θα προβάλουμε για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής δεν θα αφορούν την αποσύνδεση της σύνταξης από το μισθό ενεργείας του αντίστοιχου βαθμού.
2. Παράλληλα, από την 1.1.2013, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου Β΄ της υποπαραγράφου Β3 περ. α του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% αντίστοιχα, ανάλογα με τη σύνταξη που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος. Επειδή όμως για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η μείωση στη σύνταξη του Ιανουαρίου 2013, εκδόθηκε η από 4.2.2013 απόφαση για την παρακράτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της σύνταξης (που αντιστοιχεί στην παραπάνω μείωση) σε 6 μηνιαίες δόσεις. Όπως σαφώς προκύπτει από το κείμενο της παραπάνω αποφάσεως, με αυτή ρυθμίζεται αποκλειστικά η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  από τη σύνταξη. Ως εκ τούτου η τυχόν ένσταση που θα ασκηθεί ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα αφορά μόνο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (Ιανουάριος 2013) και όχι τις μειώσεις γενικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη απόφαση παρακράτησης εκδόθηκε την ίδια ημερομηνία (4.2.2013) για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύνταξης από 1.8.2012 έως 31.12.2012, λόγω επαναπροσδιορισμού της σύνταξης με την Πράξη Αναπροσαρμογής κατά τα ανωτέρω. 
3. Με βάση τη μέχρι σήμερα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ασφαλής διαδικασία για τη διεκδίκηση συνολικά των μειώσεων της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, είναι η ακόλουθη: α) υποβολή σχετικής αίτησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την άρση της μείωσης από τότε που επιβλήθηκε (1.1.2013) και την παύση της παρακράτησης εφεξής. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να κατατεθεί οπωσδήποτε πριν τη συμπλήρωση της διετούς παραγραφής της αξίωσης. (Στην εν λόγω αίτηση μπορεί να συμπεριληφθεί και η διεκδίκηση των προηγούμενων μειώσεων: Ε.Α.Σ., 40% κλπ., εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προβεί στη σχετική διεκδίκηση). β) Κατάθεση ένστασης ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αρνητικής απαντήσεως ή της σιωπηράς άρνησης επί της αιτήσεως στο Γ.Λ.Κ. για την ως άνω μείωση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. γ) Εφόσον υπάρξει αρνητική πράξη από το Α’ Κλιμάκιο θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Συναφώς θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσβολή των παραπάνω μειώσεων (παράγραφοι 1 και 2) με το ίδιο δικόγραφο, καθόσον η διαδικασία για την κάθε μείωση διέπεται από διαφορετικές διατάξεις.
5. Όσον αφορά διάφορες αιτήσεις προς το ΓΛΚ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή σε έντυπη μορφή, σχετικά με την αλλαγή του τρόπου παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), έχω τη γνώμη ότι δεν μπορεί να έχουν κανένα αποτέλεσμα, καθόσον ο τρόπος και σειρά με την οποία επιβάλλονται όλες οι μειώσεις προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που παρακρατείται στις συντάξεις από 1.8.2010 θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρω στην παράγραφο 3 της παρούσας.  
Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση. 
Αθήνα, 3.3.2013, Με τιμή, Κοντός Βασίλειος


Για την προσφυγή κατά της παρακράτησης του 5, 10, 15 ή 20% άλλος συνάδελφος δικηγόρος συνέταξε την παρακάτω αίτηση.             ΑΙΤΗΣΗ                                                


ΕΠΩΝ:                                                       Προς


ΟΝΟΜΑ:                                                     Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΠΑΤΡΟΝ:                                                  Γεν. Δ/νση Συντάξεων
A.M. ΣΥΝ/ΧΟΥ:                                                       Δνση Κανονισμού και Εντολής 
ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:                                              Πληρωμής Στρατιωτικών
                                                                                 και Πολεμικών Συντάξεων
ΤΗΛ:                                                                        Κάνιγγος 29
Λάρισα…………….                                              101 10 ΑΘΗΝΑ


1. Είμαι απόστρατος Αξιωματικός τ.. …………………………… αποστρατευθείς το έτος …………… και με την υπ’ αριθμ. ………………… από 22-1-2013 Πράξη σας Αναπροσαρμογής της Σύνταξης μου έχετε ήδη προβεί, κατ΄ εφαρμογή των  διατάξεων του Ν.4093/2012 (παρ. Γ’ υποπαρ. Γ1 περ. 31 και 32)  που προβλέπουν την  μείωση του βασικού μισθού του εν ενεργεία Ανθυπολοχαγού και των συντελεστών υπολογισμού αυτού για τους λοιπούς ανωτέρου και κατωτέρου βαθμού Στρατιωτικούς των Ε.Δ. και των Σ.Α., σε μείωση, αναδρομικά από 1-8-2012, των συνταξίμων αποδοχών μου, λόγω της μείωσης των μισθολογικών αποδοχών των εν ενεργεία συναδέλφων μου.

2. Ωστόσο με την παράγραφο Β’ Υποπερίπτωση Β3 εδ. α’ και β’ του N. 4093/2012  επιβλήθηκε  και δεύτερη μείωση των συνταξίμων αποδοχών μου (και όλων των Συνταξιούχων των Ε.Δ. και Σ.Α.) στα πλαίσια της γενικής μείωσης των συντάξεων των λοιπών Συνταξιούχων του Δημοσίου.

3. Ήδη η Ολομέλεια του  Ελεγκτικού Συνεδρίου με γνωμάτευσή της, που περιελήφθη στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας».

4. Εξάλλου η μείωση της σύνταξης χωρίς να τηρείται η αναλογία του μισθού ενεργείας και του ποσοστού επί του οποίου κανονίζεται η σύνταξη αλλοιώνει το συνταξιοδοτικό σύστημα και καταστρατηγείται έτσι  η διάταξη του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), την οποία όμως, παρά ταύτα, ήδη επικαλείστε και εφαρμόζετε στην από 22-1-2013 Πράξη Αναπροσαρμογής της Συντάξεώς μου.


5. Με τα δεδομένα αυτά, και επιφυλασσόμενος για κάθε άλλο δικαίωμά μου, ζητώ όπως:
α. Απέχετε άμεσα από οποιαδήποτε (δεύτερη) μείωση των συνταξίμων αποδοχών μου με βάση την διάταξη της παραγράφου Β’ Υποπερίπτωση Β3 εδ. α’ και β’ του Ν. 4093/2012, αφού μια τέτοια ενέργεια προσβάλλει ευθέως την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, και
β. Να μου επιστραφούν, ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα, τα ποσά κατά τα οποία ήδη, σε εκτέλεση της παραγράφου Β’ Υποπερίπτωση Β3 εδ. α’ και β’ του N. 4093/2012, μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μου.


                                                                                            O ΑΙΤΩΝ
  και μας έστειλε την παρακάτω αιτιολόγηση


Αθανάσιος Γεωργακάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω Επικρατείας

Τ. Πρόεδρος Στρατιωτικού ΔικαστηρίουΗ αίτηση αυτή προς το Γ.Λ.Κ., που αφορά το σύνολο των ποσοστιαίων (5%,10%,15%) μειώσεων (δηλαδή όσα ήδη αναδρομικά παρακρατήθηκαν και όσα προβλέπεται από τον νόμο να παρακρατηθούν στο μέλλον) αποσκοπεί είτε  στο να λάβουμε απάντηση (προφανώς αρνητική), είτε εάν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την κατάθεσή της αίτησης, στο να θεωρηθεί ότι υπάρχει σιωπηρή άρνηση του  Γ.Λ.Κ. να ικανοποιήσει το αίτημά μας αυτό. Οποιοδήποτε  από τα δύο συμβεί θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την άσκηση ένστασης και εν συνεχεία έφεσης με το αντίστοιχο κόστος. Στην περίπτωση της σιωπηρής άρνησης, θα πρέπει να αποδείξουμε την παρέλευση του τριμήνου από της καταθέσεως της αιτήσεως μας και ο μόνος τρόπος είναι  με την κατάθεση της  να απαιτήσουμε όπως τεθεί σε αντίγραφο που θα έχουμε μαζί ο αριθμός πρωτοκόλλου ή σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσής της. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πληροφορηθεί τηλεφωνικά τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία, πλην όμως δεν απαντούν στα τηλέφωνα στο Γ.Λ.Κ. και επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος να λάβει η αίτηση μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω των πολλών αιτήσεων που πρόκειται να κατατεθούν. Γι' αυτό είναι καλό να την εξασφαλίσουμε από την πρώτη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εάν συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός αιτήσεων μπορώ να αναλάβω την κατάθεσή των συνολικά στο Γ.Λ.Κ. Η αίτηση αυτή δεν έχει κανένα απολύτως κόστος (χωρίς παράβολο ένσημα κλπ). Απλά απαιτείται η βεβαίωση της υπογραφής του ενδιαφερομένου. 

Αναφορικά με την έφεση έξοδα κατάθεσης έφεσης υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο 70 ευρώ + 20 ευρώ για απασχόληση του γραφείου, συζήτηση στο ακροατήριο  του ΙΙΙ τμήματος 280 ευρώ. Είναι αυτονόητο με δεδομένο ότι η απόφαση της Ολομέλειας είναι δεσμευτική για το Τμήμα  ότι η συζήτηση στο ακροατήριο θα λάβει χώρα  μόνο εφόσον προηγηθεί  θετική  απόφαση με  διαδικασία της πρότυπης δίκης, ενώ διαφορετικά θα παραιτηθούμε από το δικόγραφο της εφέσεώς μας.
Από την άλλη πλευρά η ένσταση  στο Κλιμάκιο έχει περιορισμένο χαρακτήρα διότι προσβάλει την απόφαση η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην  αναδρομική παρακράτηση, δηλαδή αφορά ένα ποσό της τάξεως των 150-170 ευρώ που παρακρατήθηκε και δεν καλύπτει το σύνολο των μειώσεων που αφορούν την  γενική ποσοστιαία μείωση των συντάξεων. Εξάλλου το ποσό αυτό θα αναζητηθεί με την έφεση, που όπως προανέφερα θα καλύπτει το σύνολο των ποσοστιαίων μειώσεων. Συνεπώς παρέλκει η άσκηση ένστασης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν κάποιος αποφασίσει, το κόστος της ένστασης είναι το παράβολο των 20 ευρώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: