---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» και Βοηθήματα των Κληροδοτημάτων «Γρυπάρη» και «Δαμιανοπούλου» προς τους Μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ και των Τέκνων αυτών. (2011-2012) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 01 Ιουλίου 2013, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

1. Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς»

α. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2012 (Σχολικό έτος 2011 - 2012). Σύνολο 5.500,00 €.

β. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2012 (Σχολικό έτος 2011 - 2012). Σύνολο 5.500,00 €.

γ. Βράβευση (με 2.300,00 €, έκαστος) έξι σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή Αστυφυλάκων) το έτος 2012 και βράβευση (με 1.000,00 €, έκαστος ) για τους έξι δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800 €.

δ. Ενίσχυση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα πέντε μερισματούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250 €.

ε. Ενίσχυση (με 1.000,00 €, έκαστη) δέκα οικογενειών μετοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00 €.

στ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου (βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

ζ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπιστημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

2. Κληροδότημα Γρυπάρη (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)


α. Διάθεση χρηματικού ποσού (αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος) σε δέκα τέκνα Αξκών Στρατού ε.ε. και ε.α., μετά από κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΕΟΑ), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας των, εντός του 2012. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης).

β. Βράβευση (αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος) 10 μαθητών Γ΄ τάξης δημόσιου Λυκείου εσωτερικού, τέκνων Αξκών Στρατού ε.ε. και ε.α., που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2012 (Σχολικό έτος 2011 - 2012) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.

3. Κληροδότημα «Δαμιανοπούλου» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

Ενίσχυση αριθμού (αναλόγως των καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος) πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών, αποστράτων Αξκών και Υπξκών του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση. [Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη διανομή έγινε εντός του έτους 2011].

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ

4. Υπηρεσία υποβολής : MΤΣ (Δνση Περιουσίας).

5. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: Μέχρι 1 Ιουλίου 2013 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας) των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

6. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυνομικές Σχολές:

Δεν απαιτείται αίτηση. Θα ζητηθεί με μέριμνα του ΜΤΣ από τις αντίστοιχες Σχολές επίσημη Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση με τα μόρια εισαγωγής των.

7. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου – Γ΄Λυκείου:

α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

β. Αντίγραφο του απολυτηρίου θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.

8. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμός φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειας τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

δ. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του έτους 2011, θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.

9. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες:

α. Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό μητρώου του σώματος ή αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειας και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα γραφόμενα στην αίτηση.

δ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του έτους 2011, θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.

10. Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β. Βιογραφικό του ενδιαφερομένου.

γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ) θεωρημένα από επίσημη Δημόσια Αρχή.

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)

11. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση σε Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την πρόσληψη στις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

12. Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα χρόνια.

13. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους.

14. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts-mod.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

15. Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.

16. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:

α. Κληροδότημα Γρυπάρη και Δαμιανοπούλου Τηλ.: 2103313020-29 και 2111048226-228.

β. Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς Τηλ.: 2103313020-29 και 2111048236-237.

Αθήνα, 10 Απρ 2013
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: