---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση επί θεμάτων της απασχόλησης των συνταξιούχων και υπόδειγμα Δήλωσης Απασχόλησης από το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κοντού


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή)
και συνεργατών  
Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210-5241507 
Fax: 210-5228151, Κιν. 6945392850
e-mail: kontosbil@yahoo.gr, kontosblaw@gmail.com  
                     
Προς τους κκ. στρατιωτικούς ε.α. 
Ενημέρωση επί θεμάτων της απασχόλησης των συνταξιούχων 

1. Όπως είναι γνωστό με σχετικές διατάξεις (άρθρο 10 του ν. 3865/2010, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και άρθρο 63  του ν. 2676/1999) τέθηκαν περιορισμοί ως προς την απασχόληση και στον ιδιωτικό τομέα των συνταξιούχων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών. Ήδη η 46η Δνση του ΓΛΚ έχει αποστείλει σχετική επιστολή με την οποία ζητείται από όσους συνταξιούχους εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα είτε αυτοαπασχολούνται να προσκομίσουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. (Σημειώνεται ότι όσοι προσκομίσουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με μειωμένο ωράριο και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα δεν υφίστανται καμία περικοπή στη σύνταξή τους)
2. Η 46η Δνση του ΓΛΚ, όταν παραλάβει τα ανωτέρω στοιχεία θα προβεί σε αναστολή καταβολής της σύνταξης για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους (ή το 55ο για λοιπούς συνταξιούχους του Δημοσίου) ή σε περικοπή της σύνταξης σε όσους έχουν συμπληρώσει τα παραπάνω έτη της ηλικίας τους.
3. α. Όσον αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχθηκε ομόφωνα ότι: «Η ολοσχερής περικοπή της συντάξεως εκείνων των συνταξιούχων του Δημοσίου που απασχολούνται (εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα) είναι αντίθετη προς το άρθρο 5 του Συντάγματος της Ελλάδος και προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.» (βλ. Πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης Ιουνίου 2010 επί του σχεδίου νόμου «μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου» ν. 3865/2010, σελ. 49 και 50). Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και στην εργασία που επιλέγει, εφόσον δεν προσβάλλονται δικαιώματα άλλων ή τα χρηστά ήθη.
β. Περαιτέρω, όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης για όσους έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω ηλικίες και απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα δεν τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους συνταξιούχους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέαα (510/2009, 1266/2007 Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου) και συνεπώς η περικοπή της σύνταξης στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι νόμιμη.    
4. Σε περίπτωση αναστολής καταβολής ή περικοπής της σύνταξης, μετά την υποβολή δήλωσης απασχόλησης στο ΓΛΚ, θα πρέπει να ασκηθεί Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (η οποία κατατίθεται στο ΓΛΚ), εντός 60 ημερών από τη γνώση της αναστολής καταβολής ή περικοπής της σύνταξης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αίτηση για αναστολή (προσωρινή δικαστική προστασία - ασφαλιστικά μέτρα) της αναστολής καταβολής ή περικοπής της σύνταξης δεν γίνεται δεκτή καταρχήν από το παραπάνω Δικαστήριο με συνέπεια να μην καταβάλλεται ή να καταβάλλεται μειωμένη η σύνταξη στον ενιστάμενο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1,5 έτους.
Σε περίπτωση που απασχολούμενος συνταξιούχος δεν υποβάλει δήλωση στο ΓΛΚ απασχόλησης, το ΓΛΚ, όταν διαπιστώσει ότι απασχολείται ο συνταξιούχος, θα προβεί σε καταλογισμό του ποσού των συντάξεων για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας (από 11.7.2012 έως σήμερα 8,5%). Κατά του εν λόγω καταλογισμού θα πρέπει να ασκηθεί Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (η οποία κατατίθεται στο ΓΛΚ), εντός 60 ημερών από τη γνώση του καταλογισμού. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω Δικαστήριο χορηγεί αναστολή καταβολής του καταλογισθέντος ποσού εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 
     5.  Για όποιον επιθυμεί να προβεί σε δήλωση, επισυνάπτω υπόδειγμα δήλωσης απασχόλησης προς το ΓΛΚ (αφορά στρατιωτικούς ιατρούς ε.α. κάτω των 53 ετών).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αθήνα, 20.11.2012
Με τιμή
Κοντός Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: