---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Σχολιασμός στο υπό δημόσια διαβούλευση σ/ν «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών, αναρτήθηκε επιτέλους προς δημόσια διαβούλευση (όπως σας είχαμε πληροφορήσει) το σχέδιο νόμου, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει βελτιωτικές τροποποιήσεις (?), ως προς το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα καθώς και μερικές αλλαγές στη συνταξιοδότησή τους αλλά και στον τρόπο εκδίκασης των προσφυγών τους απέναντι στο Γ.Λ.Κ.. Συγκεκριμένα:
- Προβλέπεται προκαταβολή συντάξεως μέχρι την οριστική έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξεως και καταβολής των συνταξίμων αποδοχών,σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία,προσαυξημένου με το πενήντα τοις εκατό(50%) του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, για ΟΣΟΥΣ όμως έχουν ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΊ ΑΠΟ 1-1-1993 και μετά και έχουν  θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και δεν έχουν απολυθεί λόγω ανικανότητας.
- Καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία εκδόσεως της συνταξιοδοτικής πράξης (εντός 6μηνου από την πρωτοκόλληση στο Γ.Λ.Κ.) καθώς και αποστολής των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία του ενδιαφερομένου(εντός 2μηνου από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου ΦΕΚ).

- Καταργείται η Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968. Η Επιτροπή αυτή έχει ως έργο την εκδίκαση ενστάσεων των ενδιαφερομένων κατά συνταξιοδοτικών πράξεων που τους αφορούν. Οι συνταξιοδοτικές πράξεις μπορούν να προσβληθούν είτε με ένσταση ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής, είτε με έφεση ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων της καταργούμενης Επιτροπής είναι απορριπτικές για τον ενδιαφερόμενο, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να προσφύγει κατά των αποφάσεών της στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώ ήδη είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο περίπου 2 έτη)αναμένοντας την απόφαση της Επιτροπής.
- Προκειμένου να καταστεί ευχερής η άμεση είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε υπαλλήλους και στρατιωτικούς που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν εν ενεργεία αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά από το ποσό της προκαταβολής έναντι σύνταξης, σε περίπτωση δε που αυτό δεν επαρκεί το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, παρακρατείται από τα αναδρομικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του.
- Καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 169/2007 που  προβλέπουν ότι οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη από φάση Του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση πράξης αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, χωρίς περιορισμό από προθεσμία, εφόσον με την πράξη αυτή θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, προκειμένου ο υπάλληλος να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
- Η περικοπή της σύνταξης κατά 70% για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου απασχολούνται στο δημόσιο τομέα έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του τομέα αυτού, των οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
- Για το εργασιακό των αποστράτων: αν και πάλι δεν αποσαφηνίζεται ρητώς "η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ουσιαστικά του άρθρου 16 του ν. 3863/2010)", εντούτοις στις επόμενες παραγράφους προχωρά στην μερική εξομοίωση των καθεστώτων απασχολουμένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με προβλεπόμενες  εξαιρέσεις  για τους πολύτεκνους τους οποίους το ένα τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει, τις πολεμικές συντάξεις-συντάξεις παθόντων, αλλά χωρίς να μνημονεύει τίποτα, για το καθεστώς των 30-60 ημερομισθίων των αυτοαπασχολούμενων των Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. Επίσης δεν γίνεται μνεία καθόλου για τις εξαιρέσεις της εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου και συγκεκριμένα για το 10ωρο μερικής απασχόλησης και την αυατασφάλιση λόγω ιδιότητας και όχι ένεκα εργασίας. Τέλος και ειδικά για τους Στρατιωτικούς  μετά το 60ο έτος, το 55ο και το 53ο, εμφανίζεται και ακόμα ένας "ηλικιακός ρατσισμός" το 47ο έτος της ηλικίας, έτος που ορίζεται  σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ως όριο ηλικίας αναστολής καταβολής της σύνταξης τους.
 
Συμπερασματικά και ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εκτιμούμε πως δεν επιλύει τα υφιστάμενα προβλήματα των συναδέλφων μας, που επιθυμούν να εργασθούν (πλην ελαχίστων άρθρων) και εμμένουμε στην θέση μας, για κατάθεση της τροπολογίας που έχουμε συντάξει, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.
 
Παράλληλα προτρέπουμε το σύνολο των συναδέλφων Σασιτων και μη, να προστρέξουν στην οικεία σελίδα όπου έχει αναρτηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (open gov) να εκφράσουν και δημόσια τις θέσεις-ενστάσεις - προτάσεις - παρατηρήσεις τους (http://www.opengov.gr/minfin/?p=1803).
 
Γ.Αντωνιάδης
Ολόκληρο το σχέδιο νόμου παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια: