---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Η από 10 Μαρ 2014, ανακοίνωση της ΠΟΣ για το θέμα που προέκυψε με το ΜΤΣ

Με το υπ’ αριθμό 112 ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ/5 Μαρ. 2014, έγινε γνωστό ότι ο Αντιστράτηγος ε.α. Χαρίλαος Μπουκουβάλας διορίζεται ως Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ), για την εναπομένουσα διάρκεια της θητείας των οργάνων, σε αντικατάσταση του Αντγου ε.α. Μιχαήλ Σιδηρόπουλου, ο οποίος επισημαίνεται ότι είχε διορισθεί στις 26 Ιουν 2013 για μια περίοδο τριών ετών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 303/2013).
Το άρθρο 13 παρ.6 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καθορίζει σχετικά: «Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.»
Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτήματα και έντονες ανησυχίες στα Μέλη μας, με κυριότερο την αιτιολογία που οδήγησε στην εσπευσμένη εντός οκταμήνου αντικατάσταση του Προέδρου του ΜΤΣ, ο οποίος είχε την εμπειρία και την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, για αυτή την ευαίσθητη και απαιτητική θέση.
Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ισορροπεί το ΜΤΣ και αρχίζουν να βελτιώνονται οι δείκτες του, τέτοιες ενέργειες ανασύρουν από τη μνήμη μας πράξεις προηγούμενων πολιτικών προϊσταμένων του Ταμείου, που το είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τα παραπάνω δεν σχετίζονται με το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει, που είναι ένας καταξιωμένος συνάδελφος του Μηχανικού. Το θέμα επιτείνεται από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν ή αναρτώνται σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, όπως νέες απαιτήσεις για τη σύμβαση που αφορά στο μέγαρο «ΑΤΤΙΚΑ» (μείωση ενοικίου κ.α.), πιέσεις από την τρόικα σε ότι αφορά τους κοινωνικούς πόρους του ΜΤΣ, ανάρτηση για το ύψος της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού κλπ ! 
Πέραν όμως των σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 112/2014, με το οποίο αντικαθίσταται ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, δεν αναφέρεται ο λόγος αντικατάστασης «ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη», όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (Ν.2690/1999). Η μη αναγραφή του λόγου αντικατάστασης ενισχύει τα αντίστοιχα σενάρια.
Να θυμίσουμε ότι τα Μετοχικά Ταμεία λειτουργούν κυρίως από εισφορές των μετοχομερισματούχων τους, με σοβαρές μηνιαίες κρατήσεις, χωρίς οποιαδήποτε επιδότηση του Κράτους. Είναι πλέον καιρός να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη διοίκησή τους. 
Καλούμε τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, να λάβει θέση και να δώσει απαντήσεις τόσο στην αιτιολογία αντικατάστασης όσο και στα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σεβόμενος όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: